h264 for Final Cut Server, Cinegy 12, and Adobe Premiere Pro

Preset h264 napisany na potrzeby Telewizji WTK. Kompresuje materiał wideo zachowując wysoki współczynnik rozmiaru pliku do jego jakości. Jednocześnie jest zgodny (bez konieczności konwertowania) z programami:

Cinegy AiR 12
Cinegy Studio 12
Adobe Premiere Pro
Final Cut Server

Skrypt przystosowany do standardu 1080i50 PAL Dual Mono

@echo off 
:START
@echo off 
cls
echo --------------------
echo ARCHIWIZER INNE 2.1.1
echo --------------------
echo CZEKAM NA PLIKI
echo --------------------
echo Nacisnij dowolny klawisz aby wymusic archiwizacje
echo --------------------


for %%a in ("inputfolder\*.*") do ( 
C:\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe -i "%%a" -map 0:0 -map 0:1 -c:v libx264 -preset slow -profile:v main -level 4.2 -vf format=yuv420p -s 1920x1080 -aspect 16:9 -b:v 6000k -maxrate 7000k -bufsize 12000k -minrate 4000k -r 25 -flags +ildct+ilme -top 1 -c:a aac -b:a 128k -ar 44100 -ac 2 "outputfolder\%%~na.mp4" 
del "%%~a"
)

TIMEOUT /T 10

goto STARTpause

Jak działa skrypt?
Skrypt jest oparty o watchfolder. „inputfolder” zastępujemy ścieżką do naszego folderu wejściowego, gdzie będziemy kopiować pliki przygotowane do konwersji. Uruchomiony skrypt sprawdza co 10 sekund czy w folderze znajduje się jakiś plik do konwersji. Jeżeli taki znajdzie rozpoczyna proces konwersji, po zakończeniu kasuje plik z folderu wejściowego.

Pliki po przeliczeniu trafiają do folderu, który wskażemy podając ścieżkę zamiast „outputfolder”.

Facebook